O Spółce

Siedziba Spółki mieści się w Nowej Chełmży przy drodze powiatowej nr 2023C z Chełmży w kierunku Dziemion i Grzegorza w budynku wybudowanym w 1911 roku. Znajduje się tam zaplecze techniczne, park maszynowy oraz autobusy szkolne. Z bazy w Nowej Chełmży wyruszają autobusy oraz pracownicy pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego.

Biuro Obsługi Klienta znajduje się w Chełmży na ul. Paderewskiego 11 na II piętrze. W budynku znajduje się także Straż Gminy Chełmża oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W biurze obsługi można dokonać opłat za wodę, kanalizację, beczkowóz, uzyskać informacje na temat podłączenia do sieci wod-kan itp.

Głównym zadaniem Spółki jest wydobycie i dostarczanie wody pitnej, które jest realizowane poprzez sieć wodociągową opartą na trzech stacjach uzdatniania wody. Największą stacją uzdatniania wody obsługiwaną przez Spółkę jest SUW Dziemiony. Stacja zlokalizowana jest w centrum Dziemion z charakterystycznymi trzema niebieskimi zbiornikami retencyjnymi. Stacja została zmodernizowana w 2003 roku i swoim zasięgiem obsługuje prawie 40% odbiorców wody na terenie Gminy Chełmża. Stacja uzdatnia wodę podziemną pochodzącą z trzech czynnych studni głębinowych.

Najnowszą stacją uzdatniania wody jest SUW Morczyny. Stacja została zmodernizowana w 2006 roku.

Podobnie jak SUW Dziemiony charakteryzuje się trzema niebieskimi wolnostojącymi zbiornikami retencyjnymi, które górują nad innymi budynkami w Morczynach. SUW Morczyny korzysta z dwóch czynnych studni głębinowych.

Trzecią eksploatowaną przez Spółkę stacją uzdatniania wody jest SUW Nawra. Stacja zlokalizowana przy drodze powiatowej z Nawry do Głuchowa za parkiem zespołu pałacowego w Nawrze.

 

Stacja korzysta z dwóch czynnych studni głębinowych o głębokości około 65 metrów. Zbiorniki retencyjne wody znajdują się w kopcu ziemnym przy budynku stacji. Ogrodzony teren obiektu stanowi strefę ochrony bezpośredniej wody pitnej.

Woda z trzech stacji uzdatniania dostarczana jest do odbiorców siecią około 285 kilometrów wodociągów zbudowanych w 99% z rur PCV. Sieci wodociągowe z poszczególnych stacji są ze sobą spięte, żeby zapewnić ciągłość dostaw wody nawet w momencie awarii jednej ze stacji.

Zakład Usług Komunalnych Wodkan Sp. z o.o. na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu „ELA” oczyszcza ścieki komunalne odprowadzane systemem kanalizacyjnym przez mieszkańców Zelgna i Dźwierzna. Oczyszczalnia zlokalizowana jest za blokami w Dźwierznie przy ogródkach działkowych. Na oczyszczalni oczyszczany jest też ściek dowożony beczkowozem.

 

Spółka odprowadza także ścieki systemem kanalizacyjnym z miejscowości Grzywna, Browina, Głuchowo, Kończewice, Pluskowęsy, Nowa Chełmża do systemu kanalizacyjnego Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.. Ścieki z w/w miejscowości oczyszczane są na oczyszczalni ścieków w Toruniu.

System kanalizacyjny, którym odprowadzane są ścieki od mieszkańców Gminy, składa się także z 17 przepompowni ścieków oraz trzech komór pomiarowych.

Na 15 przepompowniach oraz na stacjach uzdatniania w Dziemionach i Morczynach zamontowany jest monitoring przebiegu procesów technologicznych. Inwestycja budowy monitoringu na 11 przepompowniach i dwóch stacjach uzdatniania wody została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW na lata 2007-2013.

Spółka dysponuje bazą 6 autobusów, których głównym zadaniem jest dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Chełmża. Trzy autobusy to Autosany H9, dwa Autosany A909 oraz jeden Jelcz 120M.

 

Autobusy obsługują także dowozy na imprezy okolicznościowe oraz wycieczki.

Oprócz autobusów park maszynowy Spółki składa się z koparko-ładowarki JCB, Równiarki drogowej, dwóch ciągników Zetor, beczki asenizacyjnej oraz samochodów dostawczych pogotowia wodno-kanalizacyjnego. Spółka dysponuje także urządzeniem ciśnieniowym do udrażniania rur kanalizacyjnych typu Wuko.